Internationaal bezoek voor Groot Zevert

Deelnemers aan de internationale mestconferentie ManuREsource 2017 bezochten op 29 november 2017 Groot Zevert in Beltrum. Daar konden ze zien hoe mest gescheiden wordt in verschillende fracties, die weer opnieuw zijn te gebruiken in de landbouw.

Nijhuis Industries was één van de initiatiefnemers en gold sponsor, samen met GEA, van ManuREsource 2017.

Praktijkproeven
Op dit moment beperken Nederlandse en Europese wetten en richtlijnen het hergebruiken van mest. Partijen die samenwerken aan het initiatief voor een Kunstmestvrije Achterhoek willen graag dierlijke mest scheiden en hergebruiken. Dat is mogelijk als dierlijke mest wordt gescheiden in verschillende onderdelen en voor een deel gebruikt kan worden.

Daarom willen deze partijen een pilot in de Achterhoek starten met een beperkte groep boeren. Het initiatief past naadloos bij de Europese klimaatdoelen en het streven naar een circulaire economie.

  • 171128 Mest 5977
  • GZV-website-artikel

Afzet bevorderen

Groot Zevert in Beltrum is een mestscheidingsbedrijf waar proeven plaats vinden om dierlijke mest te scheiden. Dat gebeurt met kennis van kennisinstellingen en bedrijven. De samenwerkende partijen leggen verbindingen tussen deze experimenten en het gebruik hiervan in de landbouw. Deze brede groep van bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en overheden in de Achterhoek werkt samen aan het produceren en gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Doel is het zorgen voor voldoende verwerkingscapaciteit voor mest en het hergebruik in de landbouw in de eigen regio. Voorwaarde om de kringloop te sluiten is samenwerking en de aanpassing van de regelgeving. Groot Zevert is van plan de experimenten op korte termijn uit te breiden, zodat meer boeren kunnen profiteren van deze kennis.

Kunstmestvrije Achterhoek

Naast Groot Zevert bouwen GreenFerm in Apeldoorn en Agrogas in Varsseveld ook installaties die mest scheiden. Zij dragen daarmee bij aan de circulaire economie en een vitaal platteland. De provincie steunt het project Kunstmestvrije Achterhoek. Deelnemers van het project Kunstmestvrije Achterhoek zijn: LTO Noord, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, KiEMT, Dofco, ForFarmers, Groot Zevert Vergisting, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Achterhoek2020, Waterschap Rijn IJssel, Stichting Biomassa, Nijhuis Industries en Waterstromen. Het initiatief werd 27 november 2017 tijdens de ManuResource 2017 in Eindhoven gepresenteerd.

  • Nijhuis-AECO-NAR-BM
  • solism-3

Mest gebruiken

Dierlijke mest bestaat vooral uit fosfaat, stikstof, kalium, organische stof en water. Stikstof en kalium zijn essentieel voor de groei van gewassen. Ook organische stof is opnieuw te gebruiken, doordat het de biodiversiteit van de bodem verbetert, water en voedingsstoffen langer vasthoudt en de weerstand tegen plantenziekten verhoogt. Ook legt organische stof koolstof (afkomstig van CO2) in de bodem vast. Door het scheiden van mest is minder kunstmest nodig, zijn de mineralen te gebruiken, kan duurzame energie uit mest worden opgewekt en vindt er minder transpost van mest plaats.

Dit bericht komt oorspronkelijk van:
https://www.gelderland.nl/Internationaal-bezoek-vo...